Ordinær generalforsamling 2018

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 17.30 i Hørve Medborgerhus, Nørregade 14, Hørve.

Dagsorden med referat:

  1. Valg af mødeleder

    Jens Peter Lykke Olsen blev valgt 1A:

Valg af referent

    Lene Koblauch blev valgt

  1. Beretning ved formanden

Jørgen Andresen aflagde beretning. Han begyndte med en tak til bestyrelsen og en tak til medlemmerne for deltagelsen i arrangementerne.

Han berettede om 15 medlemmers tur til venskabstræf til Island og de afholdte arrangementer. Om det gode samarbejde med FOF, som bliver fortsat.

Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019 som er et stort projekt både på landsplan og lokalt blev omtalt. Bl.a. bliver der den 15. april 2019 afholdt en festaften i DRs koncertsal.

I 2019 skal lokalafdelingen afholde venskabstræf den 28.-30 juni.

Beretningen blev godkendt.

  1. Regnskab ved kassereren

Jens Westphael fremlagde regnskabet

Fra forsamlingen var der et par stykker som gjorde opmærksom på at de får tilsendt nyheder/programmer både som almindelig post og pr. mail. Dette forhold skal undersøges. Kassereren opfordrede forsamlingen til at oplyse deres mailadresse, hvis ikke foreningen allerede har den. Så kan der spares på portoen.

  1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag skal indsendes skriftlig til styrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen

                    Ingen forslag

 Valg af bestyrelse

 Jørgen Andresen – modtager genvalg – Valgt for 2 år

 Annie Westphael – modtager ikke genvalg  – Valgt for 2 år

 Jens Westphael, ikke på valg – valgt i 2017

 Jens Kronborg, ikke på valg – valgt i 2017

 Lene Vejlø – Nyvalg 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Benny Henning Eilstrup – vælges for 1 år

Lene Koblauch – vælges for 1 år

Jørgen Andresen oplyste at Lene Koblauch og Benny Eilstrup havde indvilget i at deltage i ad hoc opgaver i forbindelse med jubilæum og venskabstræf.

  1. Valg af revisor

På valg er:

Mogens Olsen – modtager genvalg –  Valgt for 1 år

Jens Rubæk – modtager genvalg –  Valgt for 1 år

  1. Valg af revisorsuppleant

Ingen blev valgt. Dirigenten foreslog at bestyrelsen fandt en suppleant, hvis en af revisorerne fik forfald.

    9. Evt.

Der kan ikke foretages vedtagelser på dette punkt

Annie Westphael foreslog at man allerede nu begyndte at finde ud af hvem der kunne have nordiske venner indkvarteret ved venskabstræffet.

Jens Westphael oplyste at han havde en liste med 15-18 interesserede medlemmer og at et medlem havde oplyst at vedkommende havde en bus til 11 personer.

Tilstedeværende medlemmer blev opfordret til på generalforsamlingen at oplyse om de havde mulighed for at modtage overnattende gæster.

 Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.

Jørgen Andresen takkede dirigenten for at styre generalforsamlingen gennem dagsordnen.

  1. marts 2019

Ref.: Lene Koblauch